Conference on

Probability with Applications to Finance and Insurance

 

A joint HKU-HKUST-CUHK-Fudan U  meeting celebrating Professor Tze Leung Lai's Sixtieth Birthday

December 19 - 21, 2005

T6 Meng Wah Complex, HKU

 

 

image001 Conference Poster

 

*Programme & Abstracts

 


Invited Speakers:

 

Zhidong Bai (Northeast Normal University in China and NUS)

 

B. Bercu (Universite Paul Sabatier)

 

Hock Peng Chan (NUS)

 

Louis Chen (NUS)

 

de la Pena (Columbia U)

 

Cheng-Der Fuh (Academia Sinica, Taiwan)

 

Hans Gerber (U of Lausanne and HKU)

 

Minggao Gu (CUHK)

 

Lei Guo (Chinese Academy of Sciences, Beijing)

 

Peter Hall (ANU)

 

Lancelot James (HKUST)

 

Tiefeng Jiang (U of Minnesota)

 

Bingyi Jing (HKUST)

 

Yue Kuen Kwok (HKUST)

 

Wenbo Li (U of Delaware)

 

Zhengyan Lin (Zhejiang U)

 

K.W. Ng (HKU)

 

Qiman Shao (HKUST and U of Oregon)

 

Elias Shiu (U of Iowa and HKU)

 

Qiying Wang (U of Sydney)

 

Yi-Ching Yao (Academia Sinica, Taiwan)

 

Zhiliang Ying (Columbia U)

 

Cunhui Zhang (Rutgers U)

 

Xinsheng Zhang (Fudan U)

 

 


 

Organizing Committee:

Ngai Hang Chan, Bingyi Jing, Qiman Shao, Hailiang Yang, Siupang Yung and Zukang Zheng

 

- All interested are welcome and no registration is needed. -