Workshop on Complex Geometry

 

July 11 - 13, 2006

Room 517, Meng Wah Complex, HKU

 

 


Speakers:

*      Jaehyun Hong                  

*      Xiaojun Huang                 

*      Jun-Muk Hwang             

*      Andrei Iordan                   

*      Ngaiming Mok                

*      Tuen Wai Ng                    

*      Dan Popovici                    

*      Yum-Tong Siu                  

*      Luen Fai Tam                   

*      Wing Keung To                

*      Tom Yau Heng Wan       

*      Xiaowei Wang                  

*      Richard Wentworth        

*      Siye Wu                             

*      Sai-Kee Yeung                  

Seoul National U., Korea

Rutgers U., USA

KIAS, Korea

Université Paris VI, France

HKU, Hong Kong

HKU, Hong Kong

U. Warwick, UK

Harvard U., USA

CUHK, Hong Kong

National U. Singapore, Singapore

CUHK, Hong Kong

CUHK, Hong Kong

Johns Hopkins U., USA

HKU, Hong Kong

Purdue U., USA

 


 

Click Speaker's names for abstracts

Sponsor: Hong Kong Mathematical Society

 

Email: imr@maths.hku.hk

All are Welcome