Conference on Complex Geometry

 

June 25 - 28, 2013

Room 210, Run Run Shaw Bldg., HKU

 

Program & Abstracts

Time Table

List of Lecture


 

              Speakers

Der-Chen Chang

Georgetown U., USA                         

Yik-Man Chiang

HKUST, Hong Kong

Lawrence Ein

U. Illinois, Chicago, USA

Baohua Fu

Chinese Academy of Sciences, Beijing

Dano Kim

Seoul National U., Korea 

László Lempert

Purdue U., USA

Ngaiming Mok

HKU, Hong Kong 

Sui-Chung Ng

Temple U., USA

Tuen-Wai Ng

HKU, Hong Kong 

Mihai Paun

KIAS, Korea

Min Ru

U. Houston, USA

Yum-Tong Siu

Harvard U., USA

Xiaotao Sun

Chinese Academy of Sciences, Beijing

Shengli Tan

East China Normal U., Shanghai

Mina Teicher

Bar-Ilan U., Israel

Wing-Keung To

National U. Singapore, Singapore           

Sai-Kee Yeung

Purdue U., USA                               

Wanke Yin

U. Rouen, France

Xiangyu Zhou

Chinese Academy of Sciences, Beijing

 


Organizers: Tuen-Wai Ng, Ngaiming Mok & Xiaotao Sun

 

Email: imr@maths.hku.hk

 

Click Speaker's names for abstracts